Avis Legal

Avís legal

El lloc web www.cssi.cat és un domini d’Internet la titularitat del qual pertany al Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), entitat inscrita en al Registre d’ens locals de Catalunya amb el codi 9821540003

Aquest lloc Web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, codis, i qualsevol altre material, són propietat del CSSI o de tercers que hagin autoritzat el seu ús. La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel•lectual. De tal forma que es prohibeix la seva reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d’aquestes obres, a no ser que el seu ús sigui personal i privat. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de la propietat intel•lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici d’accions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que de l’esmentat exercici es derivin.

Per reproduir o utilitzar la informació continguda en aquest lloc Web de manera autoritzada, hauran, en tot moment, citar-se la font i / o autor origen de la informació.
Les pàgines d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent-se aquelles que es trobin en àrees tancades, o que exigeixin la inscripció en un registre que s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particular que ho regulin.

L’usuari es compromet a no utilitzar els serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme aquests termes generals.

El CSSI no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús d’aquest lloc Web, fins i tot danys a sistemes informàtics. Alhora es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.

El contingut d’aquesta Web s’emet a efectes simplement informatius i no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions i dels actes que hagin de ser publicats formalment en un Butlletí oficial. Encara que s’efectuaran els esforços precisos per tal que la informació continguda sigui exacta i actualitzada, el CSSI no garanteix la inexistència d’errades en el contingut d’aquest lloc, ni que es trobi totalment actualitzat. Únicament, els textos publicats en les edicions impreses del BOP o d’altres Butlletins oficials tenen caràcter autèntic i validesa oficial. No obstant, els continguts relatius al perfil del contractant compleixen els requisits exigits per la normativa en vigor per la seva validesa, encara que no estiguin publicats en la seu electrònica del CSSI.

Les dades de caràcter personal seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i disposicions concordants i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) en vigor des del 25 de maig de 2018. A aquests efectes, les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per la finalitat descrita en cada cas. Aquests es recolliran mitjançant els formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar els serveis requerit per l’usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat segons el RD 1720/2007, de 21 de desembre, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per finalitat diferents per les quals han estat sol•licitades a l’usuari. L’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació, en compliment de la LOPD i el RGPD, adreçant-se a la seu del CSSI, a l’Avinguda Gaudí, 26, d’Igualada, o, en el seu cas, en els formularis destinats a l’efecte en aquesta Web. Així mateix, el Delegat de Protecció de Dades (DPD) del Consorci Sociosanitari d’Igualada és el Sr. Manuel Sánchez Ruíz i el seu correu electrònic és lopd@msanchez.cat

El CSSI no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió als continguts dels enllaços a tercers. Reconeix que els drets de la propietat intel•lectual i industrial de les pàgines enllaçades pertanyen als seus respectius autors i propietaris, i a petició de qualsevol d’ells, l’enllaç o enllaços es retiraran de manera immediata.

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor