CSSI i el medi ambient

Reducció, Reutilització i Reciclatge.

Plaques solars al terrat de l’edifici ViuB1

Al CSSI estem compromesos amb el medi ambient, per això disposem d’un pla d’actuació medi ambiental. Aquest pla s’ocupa de la gestió global dels residus que es consideren assimilables a residus municipals, encaminada cap a les 3 Rs (Reducció, Reutilització, Reciclatge).

Els objectius són:
– Adquirir un compromís amb el Medi ambient, relacionat amb la segregació i gestió dels residus assimilables a residus municipals.
– Promoure un estalvi en el consum de paper i altres productes.
– Reduir el rebuig.

El primer pas per a la implementació del pla és l’anàlisi inicial per detectar les necessitats, que consta dels següents processos:

 1. Identificar el tipus de residus assimilables a residus municipals que es generen dins de l’activitat del CSSI, i identificar les zones on es generen.
 2. Buscar tipus de recipient-contenidor més adients per facilitar la segregació interna de cada un d’ells, sense que això comporti cap risc addicional per al treballador/a.
 3. Definir la millor ubicació d’aquests recipients / contenidors.
 4. Establir un circuit intern per la retirada del residu general.
 5. Valorar la dotació de contenidors que tenim a la via pública.
 6. Generar un programa d’informació / sensibilització per a tota la plantilla previ a la implantació.
 7. Fer un seguiment per valorar el grau d’implicació de la plantilla.
 8. Per realitzar el reciclatge dels residus assimilables (Paper i cartró, Envasos, Orgànica, Rebuig, Vidre) hem dissenyat cartells per la identificació de les zones de recollida de residus, hem col·locat els contenidors i ecopapereres en punts estratègics dels llocs de treball.

Anualment, segons establert pel comitè intern, es realitzen cursos de formació per al personal dels centres, amb la finalitat de millorar tots aquells aspectes relacionats amb el medi ambient.

Energia

Els aspectes més importants en l’àmbit del medi ambient en el CSSI són:

 • Utilització d’energies renovables: Utilització de plaques solars per al consum d’aigua calenta, plaques fotovoltaiques per a la generació d’electricitat, i sistemes de geotèrmia.
 • Tractament dels residus, estudiant el seu recorregut per a que no es produeixin interferències entre aquests.
 • Detectors de presència en zones comuns per a la regularització automàtica del sistema d’il·luminació.
 • Sistemes centralitzats de calefacció, basats en lectors de presència i en sistemes horaris.
 • Canvi de les bombetes de les zones comuns per llums de baix consum.

En els dos edificis Viu B s’han realitzat estudis de l’impacte ambiental a l’inici del projecte d’execució, amb la finalitat d’estudiar la seva viabilitat mediambiental.

En la Residència Pare Vilaseca i el Residencial ViuB1 s’han instal·lat plaques fotovoltaiques per a la generació d’energia.

En el Centre de dia Montserrat s’ha instal·lat un sistema de climatització que inclou 10 pous de geotèrmia de 100 metres de profunditat cada un.

 

 

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor