Portal de transparència del CSSI

Publicitat activa

1. Organització institucional i estructura administrativa

Missió, Visió i Valors
Estatuts
Organigrama
Estadística RRHH
Convocatòries i Processos selectius
Convenis, acords i pactes de naturalesa laboral i sindical
Informació sindical
Relació d’alts càrrecs
Règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs
Catàleg, tarifes i preus de serveis
Enquestes de satisfacció

2. Decisions i actuacions de rellevància jurídica

3. Informació econòmica, comptable i patrimonial

Pressupost
Comptes anuals auditats i informe d’auditoria
Retribució Junta de Govern i alts càrrecs
Informació estadística de retribucions per categories
Informació patrimonial
Campanyes de publicitat

Gestió administrativa

1. Contractació pública

Contractes
Contractació pública / Perfil del contractant

2. Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració
Encàrrecs de Gestió

3. Activitat subvencional

Subvencions i ajuts públics convocats i atorgats

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat